Prenatálna diagnostika

Test  ktorý sa uskutočňuje rozborom krvi budúcej mamičky s obsahom DNA plodu  a steru z lícnej sliznice buducého otecka 
Neinvazívna metóda, ktorý sa vykonáva z krvi matky na zisťovania prítomnosti trizómie chromozómov 21, 18 a 13 vo fetálnej DNA, na identifikáciu pohlavia plodu a na detekciu aneuploidií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY).
Skríning všetkých 23 párov chromozómov plodu .

Poskytuje detailný skríning DNA plodu testom GenomeScreen prenatal.