Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len OÚ)

Na základe nariadenia EÚ a Rady č. 2016/679 (ďalej len GDPR) čl. 13

 

Prevádzkovateľ: AXAM,spol.s.ro

v zastúpení: Bc. Gabriela Škurlová

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme ambulancie spracúva osobné údaje dotknutej osoby — pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. OÚ sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) v spojitosti so: zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v S 24 ods. 4 a S 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 z.z.

V zmysle S 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ má prístup k OÚ pacientov uchovávaných v Národnom zdravotnom informačnom systéme na základe Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.